Navigatør

 

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.

Her følger eksempler på praksis som kan godkjennes:

  • Assistent i eldreomsorgen innen pleie og hjemmesykepleie: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Assistent ved dagsenter/aktivitetssenter for eldre: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Assistent innen psykisk helsevern (institusjon eller dagsenter): dokumentert praksis kan godkjennes
  • Assistent ved rusbehandlingsinstitusjon: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Dagsenter HVPU: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Personlig assistent: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Hjemmehjelp: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Renholdsassistent: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Egne barn: max 3 måneder (uansett hvor mange barn)
  • Eget barn med særlig behov for pleie: ved beskrivelse av særlige omsorgsoppgaver kan erfaringen godkjennes utover 3 måneder

Praksis kan tilegnes gjennom jobb, frivillig arbeid eller utplassering i praksis gjennom NAV.  NB! Når en totalvurdering foretas i forhold til når man kan være klar for å avlegge den praktiske fag- eller svenneprøve, legges det vekt på bredden i praksis/yrkeserfaring. Dersom du for eksempel bare har jobbet som personlig assistent, kan den arbeidserfaringen du har fått, være noe «smal» i forhold til kompetansemålene for helsearbeiderfaget, og det anbefales at du skaffer deg noe praksis innenfor pleie av eldre for å være bedre forberedt til både praksiskandidateksamen og fag-/svenneprøven.  Krav til allsidighet kan du lese om i Forskriften til opplæringsloven § 11-12  

Fullført og bestått hele opplæringsår i  Kunnskapsløftet eller tidligere, kan også godkjennes og gi avkorting,  avhengig av hvor relevant opplæringen er.